بونل

دانلود رایگان با لینک مستقیم
بونل2016 MUSIC

قسمت ۰۰۱ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۰۲ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۰۳ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۰۴ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۰۵ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۰۶ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۰۷ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۰۸ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۰۹ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۱۰ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۱۱ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۱۲ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۱۳ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۱۴ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۱۵ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۱۶ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۱۷ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۱۸ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۱۹ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۲۰ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۲۱ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۲۲  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۲۳ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۲۴ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۲۵ : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۲۶  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۲۷  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۲۸  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۲۹  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۳۰  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۳۱  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۳۲  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۳۳  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۳۴ ( ۲۱بهمن) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۳۵ ( ۲۴بهمن) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۳۶ ( ۲۵بهمن) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۳۷ ( ۲۶بهمن) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۳۸ ( ۲۷بهمن) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۳۹ ( ۲۸بهمن) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۴۰ (۱ اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۴۱ (۲ اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۴۲ (۳ اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۴۳ (۴ اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۴۴ (۵ اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۴۵ (۸ اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

موزیک ویدئو محسن چاوشی – زندان ( پخش شده در خندوانه)

قسمت ۰۴۶ (۹ اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۴۷ (۱۵ اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۴۸ (۱۶ اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۴۹ (۱۷ اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۵۰ (۱۸ اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۵۱ (۱۹ اسفند) – حامد همایون : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۵۲ (۲۲ اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۵۳ (۲۳ اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۵۴ (۲۴ اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۵۵ (۲۵ اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۵۶ (۲۶ اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۵۷ (۲۸ اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۵۸ (۲۹ اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۵۹ (۳۰ اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۶۰ (۱ فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۶۱ (۲ فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۶۲ (۳ فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۶۳ (۶ فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۶۴ (۷ فروردین) فرزاد فرزین : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۶۵ (۸ فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۶۶ (۹ فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۶۷ (۱۰ فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۶۸ (۱۳ فروردین) فینال پانتومیم : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۶۹ (۱۴ فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۷۰ (۱۵ فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۷۱ (۱۶ فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۷۲ (۱۷ فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۷۳ (۲۰ فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۷۴ (۲۱ فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۷۵ (۲۲ فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۷۶ (۲۴ فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۷۷ (۲۷ فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۷۸ (۲۸ فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۷۹ (۲۹ فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۸۰ (۳۰ فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۸۱ (۱ اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۸۲ (۳ اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۸۳ (۴ اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۸۴ (۵ اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۸۵ (۶ اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۸۶ (۷ اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۸۷ (۱۱ اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۸۸ (۱۲ اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۸۹ (۱۳ اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۹۰ (۱۴ اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۹۱ (۱۷ اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۹۲ (۱۸ اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۹۳ (۱۹ اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۹۴ (۲۰ اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۹۵ (۲۱ اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۹۶ (۲۴ اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۹۷ (۲۵ اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۹۸ (۲۶ اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۰۹۹ (۲۷ اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۱۰۰ (۲۸ اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۱۰۱ (۳۱ اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۱۰۲ (۱ خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۱۰۳ (۲ خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۱۰۴ (۳ خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۱۰۵ (۴ خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۱۰۶ (۷ خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۱۰۷ (۸ خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۱۰۸ (۹ خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۱۰۹ (۱۰ خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۱۱۰ (۱۱ خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۱۱۱ (۱۵ خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۱۱۲ (۱۶ خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۱۱۳ (۱۷ خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۱۱۴ (۱۸ خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۱۱۵ (۲۰ خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۱۱۶ (۲۱ خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۱۱۷ (۲۲ خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۱۱۸ (۲۸ خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۱۱۹ (۲۹ خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۱۲۰ (۳۰ خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت ۱۲۱ (۳۱ خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

تاریخ ارسال : 23 ژوئن 2017
موضوع : دانلود فیلم

 

برای دانلود، به روی عبارت “دانلود ” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.

اگر نرم افزار مدیریت دانلود ندارید، پیشنهاد می شود برای دانلود فایل ها حتماً از یک نرم افزار مدیریت دانلود و مخصوصاً internet download manager استفاده کنید.

فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.

کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت bitdownload.ir می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.

چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید. البته فایل های حجیم دارای قابلیت ریکاوری هستند که با استفاده از نرم افزار Winrar وارد منو Tools شوید و گزینه Repair را انتخاب کنید تا مشکل فایل دانلود شده حل شود.

فایل های کرک به دلیل ماهیت عملکرد در هنگام استفاده ممکن است توسط آنتی ویروس ها به عنوان فایل خطرناک شناسایی شوند در این گونه مواقع به صورت موقت آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید.

در صورت خرابی فایل یا هر گونه مشکل می توانید در قسمت نظرات نظر خود را مطرح نموده تا در اولین فرصت به مشکل شما رسیدگی شود.

برای اجرای ویدو ها فقط از K lite codec v 12.2  استفاده کنید. باقی پلیرها مورد تایید نمی باشد.

تاریخ ارسال : 23 ژوئن 2017
موضوع : دانلود فیلم

 

برای دانلود، به روی عبارت “دانلود ” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.

اگر نرم افزار مدیریت دانلود ندارید، پیشنهاد می شود برای دانلود فایل ها حتماً از یک نرم افزار مدیریت دانلود و مخصوصاً internet download manager استفاده کنید.

فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.

کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت bitdownload.ir می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.

چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید. البته فایل های حجیم دارای قابلیت ریکاوری هستند که با استفاده از نرم افزار Winrar وارد منو Tools شوید و گزینه Repair را انتخاب کنید تا مشکل فایل دانلود شده حل شود.

فایل های کرک به دلیل ماهیت عملکرد در هنگام استفاده ممکن است توسط آنتی ویروس ها به عنوان فایل خطرناک شناسایی شوند در این گونه مواقع به صورت موقت آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید.

در صورت خرابی فایل یا هر گونه مشکل می توانید در قسمت نظرات نظر خود را مطرح نموده تا در اولین فرصت به مشکل شما رسیدگی شود.

برای اجرای ویدو ها فقط از K lite codec v 12.2  استفاده کنید. باقی پلیرها مورد تایید نمی باشد.

تاریخ ارسال : 23 ژوئن 2017
موضوع : دانلود فیلم

 

برای دانلود، به روی عبارت “دانلود ” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.

اگر نرم افزار مدیریت دانلود ندارید، پیشنهاد می شود برای دانلود فایل ها حتماً از یک نرم افزار مدیریت دانلود و مخصوصاً internet download manager استفاده کنید.

فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.

کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت bitdownload.ir می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.

چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید. البته فایل های حجیم دارای قابلیت ریکاوری هستند که با استفاده از نرم افزار Winrar وارد منو Tools شوید و گزینه Repair را انتخاب کنید تا مشکل فایل دانلود شده حل شود.

فایل های کرک به دلیل ماهیت عملکرد در هنگام استفاده ممکن است توسط آنتی ویروس ها به عنوان فایل خطرناک شناسایی شوند در این گونه مواقع به صورت موقت آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید.

در صورت خرابی فایل یا هر گونه مشکل می توانید در قسمت نظرات نظر خود را مطرح نموده تا در اولین فرصت به مشکل شما رسیدگی شود.

برای اجرای ویدو ها فقط از K lite codec v 12.2  استفاده کنید. باقی پلیرها مورد تایید نمی باشد.

تاریخ ارسال : 23 ژوئن 2017
موضوع : دانلود فیلم

Security Check Before Accessing www.avadl.biz

Please concede adult to 5 seconds

Anti-DDoS Security by CloudProtection

تاریخ ارسال : 23 ژوئن 2017
موضوع : دانلود فیلم

دانلود آهنگ جدید سعید حقداد به نام مثل آتیشی

دانلود آهنگ جدید مثل آتیشی از سعید حقداد با لینک مستقیم و دو کیفیت 128 و 320

Download New Music Saeed haghdad Mesle Atishi

شاعر: زهرا خلیلی ، آهنگساز و تنظیم کننده : حامد وهابی و آیدین برزگر

دانلود آهنگ جدید سعید حقداد به نام مثل آتیشی

کانال کینگ موزیک

تاریخ ارسال : 23 ژوئن 2017
موضوع : دانلود آهنگ

دانلود آهنگ جدید امین و امید به نام آینده تاریک

دانلود آهنگ جدید آینده تاریک از امین و امید با لینک مستقیم و دو کیفیت 128 و 320

Download New Music Amin Omid Ayande Tarik

دانلود آهنگ جدید امین و امید به نام آینده تاریک

 

 

متن آهنگ جدید امین و امید بنام آینده تاریک :

یه جاده رو به تاریکی
یه آینده که روشن نیست
شدم بی تو تک و تنها
کسی هم‌صحبت من نیست
یجوری رفتی حتی نمونده
رد پاهات تو بیداری
گمت کردم شبا درگیر رویاتم
من و تو هم سفر بودیم
ولی جاده دو راهی شد
نفهمیدم تو این قصه چه
چیزی اشتباهی شد
یه جاده رو به تاریکی
یه آینده که روشن نیست
شدم بی تو تک و تنها
کسی هم صحبت من نیست
یه جاده رو به تاریکی
یه آینده که روشن نیست
شدم بی تو تک و تنها
کسی هم صحبت من نیست

یه دنیا حرف ناگفته یه دنیا
درد و دل دارم از این خواب و
از این رویا به حد مرگ بیزارم
دیگه هیچ رد پایی نیست
تو دنیای من از شب تو رفتی و
نفهمیدی چه کاری دست من دادی
یه جاده رو به تاریکی
یه آینده که روشن نیست
شدم بی تو تک و تنها
کسی هم صحبت من نیست
یه جاده رو به تاریکی
یه آینده که روشن نیست
شدم بی تو تک و تنها
کسی هم صحبت من نیست

___________________________________

دانلود آهنگ جدید آینده تاریک از امین و امید

پخش از رسانه کینگ موزیک

با ما همراه باشید

کانال کینگ موزیک

تاریخ ارسال : 23 ژوئن 2017
موضوع : دانلود آهنگ

دانلود آهنگ شاد محمد پنهان بنام ها والله با کيفيت بالا

Download Ahang Shad Mohammad Penhan – Haa Valaa

( آهنگ جدید ۹۶ با کيفيت ۳۲۰ و ۱۲۸)

( دانلود اهنگ شاد محمد پنهان برای ماشین با لینک مستقیم )

آهنگ ها والله محمد پنهان

برای دانلود آهنگ های محمد پنهان کلیک کنید

تاریخ ارسال : 23 ژوئن 2017
موضوع : دانلود آهنگ

دانلود آهنگ جديد مهران دریایی بنام ای جونم

Download New Music By Mehran Daryayi – Ey Joonam

( آهنگ جدید ۹۶ با کيفيت ۳۲۰ و ۱۲۸)

آهنگ مهران دریایی ای جونم

برای دانلود آهنگ های مهران دریایی کلیک کنید

تاریخ ارسال : 23 ژوئن 2017
موضوع : دانلود آهنگ

دانلود آهنگ جديد بهزاد تاجیک بنام سجده های عاشقی

Download New Music By Behzad Tajik – Sajdehaye Asheghi

( آهنگ جدید ۹۶ با کيفيت ۳۲۰ و ۱۲۸)

آهنگ بهزاد تاجیک سجده های عاشقی

برای دانلود آهنگ های بهزاد تاجیک کلیک کنید

تاریخ ارسال : 23 ژوئن 2017
موضوع : دانلود آهنگ
برچسب ها

دسته‌ها
برترین اهنگها ( 7 روز گذشته )
دانلود آهنگ هاي جديد ( 30 روز گذشته )
موزیکهایی گلچین از آی آر فور موزیک
IR4MUSICبونل
Designed & Seo By karim

بونل sitemap_index.xml
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید