بونل

دانلود رایگان با لینک مستقیم
بونل2016 MUSIC

قسمت 001 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 002 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 003 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 004 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 005 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 006 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 007 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 008 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 009 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 010 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 011 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 012 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 013 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 014 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 015 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 016 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 017 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 018 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 019 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 020 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 021 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 022  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 023 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 024 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 025 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 026  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 027  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 028  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 029  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 030  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 031  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 032  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 033  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 034 ( 21بهمن) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 035 ( 24بهمن) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 036 ( 25بهمن) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 037 ( 26بهمن) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 038 ( 27بهمن) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 039 ( 28بهمن) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 040 (1 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 041 (2 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 042 (3 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 043 (4 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 044 (5 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 045 (8 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

موزیک ویدئو محسن چاوشی – زندان ( پخش شده در خندوانه)

قسمت 046 (9 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 047 (15 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 048 (16 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 049 (17 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 050 (18 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 051 (19 اسفند) – حامد همایون : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 052 (22 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 053 (23 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 054 (24 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 055 (25 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 056 (26 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 057 (28 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 058 (29 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 059 (30 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 060 (1 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 061 (2 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 062 (3 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 063 (6 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 064 (7 فروردین) فرزاد فرزین : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 065 (8 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 066 (9 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 067 (10 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 068 (13 فروردین) فینال پانتومیم : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 069 (14 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 070 (15 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 071 (16 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 072 (17 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 073 (20 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 074 (21 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 075 (22 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 076 (24 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 077 (27 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 078 (28 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 079 (29 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 080 (30 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 081 (1 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 082 (3 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 083 (4 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 084 (5 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 085 (6 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 086 (7 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 087 (11 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 088 (12 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 089 (13 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 090 (14 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 091 (17 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 092 (18 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 093 (19 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 094 (20 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 095 (21 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 096 (24 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 097 (25 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 098 (26 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 099 (27 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 100 (28 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 101 (31 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 102 (1 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 103 (2 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 104 (3 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 105 (4 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 106 (7 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 107 (8 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 108 (9 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 109 (10 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 110 (11 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 111 (15 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 112 (16 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 113 (17 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 114 (18 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 115 (20 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 116 (21 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 117 (22 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 118 (28 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 119 (29 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 120 (30 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 121 (31 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 122 (1 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 123 (4 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 124 (5 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 125 (6 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 126 (7 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 127 (8 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 128 (11 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 129 (12 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 130 (13 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 131 (14 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 132 (15 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 133 (17 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 134 (18 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 135 (19 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 136 (20 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 137 (21 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 138 (22 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 139 (25 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 140 (26 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 141 (27 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 142 (29 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 143 (1مرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 144 ( 2 مرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 145 ( 3 مرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 146 ( 4 مرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 147 ( 5 مرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 148 ( 8 مرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 149 ( 9 مرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 150 ( 10 مرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 151 ( 11 مرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 152 ( 12 مرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 153 ( 15 مرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 154 ( 16 مرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 155 ( 17 مرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 156 ( 18 مرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 157 ( 19 مرداد) فینال خنداننده شو : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 158 ( 22 مرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 159 ( 23 مرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 160 ( 24 مرداد) اعلام نتایج خنداننده شو : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 161 ( 25 مرداد)  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

تاریخ ارسال : 18 آگوست 2017
موضوع :

برای دانلود، به روی عبارت “دانلود ” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.

اگر نرم افزار مدیریت دانلود ندارید، پیشنهاد می شود برای دانلود فایل ها حتماً از یک نرم افزار مدیریت دانلود و مخصوصاً internet download manager استفاده کنید.

فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.

کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت bitdownload.ir می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.

چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید. البته فایل های حجیم دارای قابلیت ریکاوری هستند که با استفاده از نرم افزار Winrar وارد منو Tools شوید و گزینه Repair را انتخاب کنید تا مشکل فایل دانلود شده حل شود.

فایل های کرک به دلیل ماهیت عملکرد در هنگام استفاده ممکن است توسط آنتی ویروس ها به عنوان فایل خطرناک شناسایی شوند در این گونه مواقع به صورت موقت آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید.

در صورت خرابی فایل یا هر گونه مشکل می توانید در قسمت نظرات نظر خود را مطرح نموده تا در اولین فرصت به مشکل شما رسیدگی شود.

تاریخ ارسال : 18 آگوست 2017
موضوع :

برای دانلود، به روی عبارت “دانلود ” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.

اگر نرم افزار مدیریت دانلود ندارید، پیشنهاد می شود برای دانلود فایل ها حتماً از یک نرم افزار مدیریت دانلود و مخصوصاً internet download manager استفاده کنید.

فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.

کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت bitdownload.ir می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.

چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید. البته فایل های حجیم دارای قابلیت ریکاوری هستند که با استفاده از نرم افزار Winrar وارد منو Tools شوید و گزینه Repair را انتخاب کنید تا مشکل فایل دانلود شده حل شود.

فایل های کرک به دلیل ماهیت عملکرد در هنگام استفاده ممکن است توسط آنتی ویروس ها به عنوان فایل خطرناک شناسایی شوند در این گونه مواقع به صورت موقت آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید.

در صورت خرابی فایل یا هر گونه مشکل می توانید در قسمت نظرات نظر خود را مطرح نموده تا در اولین فرصت به مشکل شما رسیدگی شود.

تاریخ ارسال : 18 آگوست 2017
موضوع :

برای دانلود، به روی عبارت “دانلود ” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.

اگر نرم افزار مدیریت دانلود ندارید، پیشنهاد می شود برای دانلود فایل ها حتماً از یک نرم افزار مدیریت دانلود و مخصوصاً internet download manager استفاده کنید.

فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.

کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت bitdownload.ir می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.

چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید. البته فایل های حجیم دارای قابلیت ریکاوری هستند که با استفاده از نرم افزار Winrar وارد منو Tools شوید و گزینه Repair را انتخاب کنید تا مشکل فایل دانلود شده حل شود.

فایل های کرک به دلیل ماهیت عملکرد در هنگام استفاده ممکن است توسط آنتی ویروس ها به عنوان فایل خطرناک شناسایی شوند در این گونه مواقع به صورت موقت آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید.

در صورت خرابی فایل یا هر گونه مشکل می توانید در قسمت نظرات نظر خود را مطرح نموده تا در اولین فرصت به مشکل شما رسیدگی شود.

تاریخ ارسال : 18 آگوست 2017
موضوع :

برای دانلود، به روی عبارت “دانلود ” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.

اگر نرم افزار مدیریت دانلود ندارید، پیشنهاد می شود برای دانلود فایل ها حتماً از یک نرم افزار مدیریت دانلود و مخصوصاً internet download manager استفاده کنید.

فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.

کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت bitdownload.ir می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.

چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید. البته فایل های حجیم دارای قابلیت ریکاوری هستند که با استفاده از نرم افزار Winrar وارد منو Tools شوید و گزینه Repair را انتخاب کنید تا مشکل فایل دانلود شده حل شود.

فایل های کرک به دلیل ماهیت عملکرد در هنگام استفاده ممکن است توسط آنتی ویروس ها به عنوان فایل خطرناک شناسایی شوند در این گونه مواقع به صورت موقت آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید.

در صورت خرابی فایل یا هر گونه مشکل می توانید در قسمت نظرات نظر خود را مطرح نموده تا در اولین فرصت به مشکل شما رسیدگی شود.

تاریخ ارسال : 18 آگوست 2017
موضوع :

برای دانلود، به روی عبارت “دانلود ” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.

اگر نرم افزار مدیریت دانلود ندارید، پیشنهاد می شود برای دانلود فایل ها حتماً از یک نرم افزار مدیریت دانلود و مخصوصاً internet download manager استفاده کنید.

فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.

کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت bitdownload.ir می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.

چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید. البته فایل های حجیم دارای قابلیت ریکاوری هستند که با استفاده از نرم افزار Winrar وارد منو Tools شوید و گزینه Repair را انتخاب کنید تا مشکل فایل دانلود شده حل شود.

فایل های کرک به دلیل ماهیت عملکرد در هنگام استفاده ممکن است توسط آنتی ویروس ها به عنوان فایل خطرناک شناسایی شوند در این گونه مواقع به صورت موقت آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید.

در صورت خرابی فایل یا هر گونه مشکل می توانید در قسمت نظرات نظر خود را مطرح نموده تا در اولین فرصت به مشکل شما رسیدگی شود.

تاریخ ارسال : 18 آگوست 2017
موضوع :

توضیحات این مجموعه قصه جوان ساده دلى به نام ارشياست كه تلاش مى كند پرده از راز بزرگى بردارد.

تهیه‌کننده: محسن چگینی
کارگردان: علیرضا بذرافشان
بازیگران : سام درخشانى،بيژن امكانيان،فلور نظرى،محمد فيلى،سامان دارابى،رضا كريمى،مهتاج نجومى،طوفان مهرداديان ،ستاره حسينى و …

شبکه پخش کننده : سوم سیما
تعداد قسمت ها : 40 قسمت

تاریخ ارسال : 18 آگوست 2017
موضوع :

برای دانلود، به روی عبارت “دانلود ” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.

اگر نرم افزار مدیریت دانلود ندارید، پیشنهاد می شود برای دانلود فایل ها حتماً از یک نرم افزار مدیریت دانلود و مخصوصاً internet download manager استفاده کنید.

فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.

کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت bitdownload.ir می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.

چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید. البته فایل های حجیم دارای قابلیت ریکاوری هستند که با استفاده از نرم افزار Winrar وارد منو Tools شوید و گزینه Repair را انتخاب کنید تا مشکل فایل دانلود شده حل شود.

فایل های کرک به دلیل ماهیت عملکرد در هنگام استفاده ممکن است توسط آنتی ویروس ها به عنوان فایل خطرناک شناسایی شوند در این گونه مواقع به صورت موقت آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید.

در صورت خرابی فایل یا هر گونه مشکل می توانید در قسمت نظرات نظر خود را مطرح نموده تا در اولین فرصت به مشکل شما رسیدگی شود.

برای اجرای ویدو ها فقط از K lite codec v 12.2  استفاده کنید. باقی پلیرها مورد تایید نمی باشد.

تاریخ ارسال : 18 آگوست 2017
موضوع :

برای دانلود، به روی عبارت “دانلود ” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.

اگر نرم افزار مدیریت دانلود ندارید، پیشنهاد می شود برای دانلود فایل ها حتماً از یک نرم افزار مدیریت دانلود و مخصوصاً internet download manager استفاده کنید.

فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.

کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت bitdownload.ir می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.

چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید. البته فایل های حجیم دارای قابلیت ریکاوری هستند که با استفاده از نرم افزار Winrar وارد منو Tools شوید و گزینه Repair را انتخاب کنید تا مشکل فایل دانلود شده حل شود.

فایل های کرک به دلیل ماهیت عملکرد در هنگام استفاده ممکن است توسط آنتی ویروس ها به عنوان فایل خطرناک شناسایی شوند در این گونه مواقع به صورت موقت آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید.

در صورت خرابی فایل یا هر گونه مشکل می توانید در قسمت نظرات نظر خود را مطرح نموده تا در اولین فرصت به مشکل شما رسیدگی شود.

برای اجرای ویدو ها فقط از K lite codec v 12.2  استفاده کنید. باقی پلیرها مورد تایید نمی باشد.

تاریخ ارسال : 18 آگوست 2017
موضوع :

توضیحات

سریال در جستجوی آرامش

سریال در جستجوی آرامش

 

نام سریال : در جستجوی آرامش

کارگردان : سعید سلطانی

ژانر: ملودرام، اجتماعی

محصول : 1396

کیفیت نمایش : TvRip 576p

مدت زمان هر قسمت : 45 دقیقه

بازیگران : مهدی هاشمی، داریوش فرهنگ، پژمان بازغی، حدیث میرامینی، کمند امیرسلیمانی، پژمان بازغی و جمشید مشایخی

شبکه پخش کننده : پنجم سیما

وضعیت پخش : در حال پخش

 

خـــلاصــه داستان سریال در جستجوی آرامش :دکتر بهروز امینی از دانشمندان داروسازی در ایران است. وی که خانواده‌ای مثال‌زدنی دارد و در حرفه‌اش هم موفق بوده و بعد از 20 سال تلاش مداوم توانسته در راستای تولیدات ملی و دانش‌بنیان، دارویی برای درمان سرطان تولید کند که مشابه خارجی ندارد. بعد از تولید دارو، جامعه پزشکی برای بهروز امینی جشنی برپا می‌کند و نام او و شرکتش در سراسر جوامع پزشکی جهان می‌پیچد اما یک اتفاق همه معادلات دکتر امینی را به هم می‌ریزد و …

تاریخ ارسال : 18 آگوست 2017
موضوع :
برچسب ها

دسته‌ها
برترین اهنگها ( 7 روز گذشته )
دانلود آهنگ هاي جديد ( 30 روز گذشته )
موزیکهایی گلچین از آی آر فور موزیک
IR4MUSICبونل
Designed & Seo By karim

بونل sitemap_index.xml
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید